۲۰ شهریور ۱۶ ماهت تموم شد.۱۳ تا ۱۶ شهریور بابلسر رفتیم راحت تر از چیزی بود که فکر می کردم.صندلی عقب تشکتو انداخته بودم بالشهایی رو هم جلوش گذاشتیم تا بر اثر ترمز نیفتی خودم پیشت نشستم.شیشه آبتو گذاشتم توی کلمن تا گرم نشه.خلاصه همه چیز خوب بود و خوش گذشت.

 

چند کلمه حرف میزنی   بابا   مامان   تک تک  دردر  تاب تاب      قربون صدات بشم کی بلبل زبونی می کنی.