۲۸ شهریور ۱۳۸۳ دونستم که می آیی.

خلاصه مامان جون یه اتاق خوشگل برات درست کردیم و۲۰اردیبهشت۱۳۸۴ ساعت۷ صبح بیمارستان آتیه توسط دکتر مرصوصی دنیا اومدی.

بابایی یه اتاق خصوصی گرفت و من خیلی راحت بودم.بابایی همیشه به فکر راحتی زن و بچست بیا همیشه برای سلامتیش دعا کنیم. میدونم که تو همیشه قدر بابا و مامان رو خواهی دونست.

تولدت قشنگترین روز من بود.