فکر می کنم این آخرین پست درباره ی حیوانات به زبان انگلیسی باشه.14 تصویری شد. بعد از حیوانات به خوراکی ها خواهم پرداخت. با آرزوی موفقیت

با توجه به توضیحات  ابتدایی پست اول زبان، در تاریخ 28/1/91