برای پاکت نامه،  شکل  پایه ای مورد نظر را که باید شکل هندسی منظم باشد مانند نمونه های نشان داده شده(مربع،مستطیل یا پنج ضلعی) در نظر گرفته بعد طوری  قسمت رویی را طراحی کنید که هم تا مرکز نامه پوشش داده شود و هم روی هم را از کنار بپوشانند ، برای این کار حدود 5/1 سانتی متر از لبه ها بالا می آییم.من اندازه ی خاصی نداده ام فقط اصول کار را نشان می دهم . بسته به موردی که در نظر دارید اندازه را ،اول با الگو در آورده ، سپس روی کار اصلی پیاده کنید.

حتما جعبه های کیک یا جعبه های کادویی را دیده اید ،که روی جعبه مانند این نمونه ها بسته می شود. ولی به جعبه ها ارتفاع نیز اضافه می شود. امیدوارم بتوانم در پستهای بعدی بیاورم.