دسر ژله با بستنی و میوه  : موقع سرو، ژله ای را که جدا تهیه شده در کنار بستنی که توپی برش خورده، سرو میشود. با قاشق بستنی از طالبی توپی هایی کنار این مجموعه بگذارید یا از میوه هایی مثل توت فرنگی یا کمپوتی مثل هلو نیز کنار ظرف دسر بچینید.

₪ می توان ته بستنی خوری ها ژله را ریخت و در یخچال گذاشت تا خودش را بگیرد بعد میوه ها را روی کار چید و موقع سرو بستنی را اضافه کرد.