دستمال را تا کرده ٬شکل مثلث شود. بعد دو گوشه کناری را روی گوشه راس تا می کنیم.برگردانده و مثل شکل عمل می کنیم.