سلام، امروز جشن الفبای امیرحسین بود. البته از پیش دبستانی تا کلاس سوم حضور داشتند و خیلی شلوغ شده بود. هر دانش آموز دو بیت شعر در مورد حرف روی کلاه خودش می خوند که مال امیرحسین این بود:

ف مثل فیل است            آرام و تنها            یا چون فلفل          سبز است و زیبا

تو حیاط مدرسه مقوایی رو به دیوار زده بودند که چون  اسم امیرحسین هم اون تو بود ازش عکس گرفتم.