با توجه به توضیحات  ابتدایی پست اول" خوراکی ها به زبان انگلیسی