این پاکت ،کاغذی نزدیک به نصف کاغذکادو را می برد. از کاغذی استفاده کنید که خط تا بیاندازد.قسمت زرد رنگ ابعاد نامه ی ماست.قسمت هایی که قرمز است نصف آن قسمت است و پشت کاغذ علامت بزنید. کلا اندازه ها را پشت کاغذ در بیاورید.