سلاملبخند با بضاعت اندکی که در هنر فتوشاپ دارم و با عشق فراوانی که به دو نور دیده ام امیرحسین و فرنیا می ورزم این عکس ها را آماده کردم.