دستمال سفره را با یک تا به شکل مثلث در می آوریم. بعد طبق شکل پلیسه کرده و سرش را به هم پیچ می دهیم تا باز نشود. با قاشق و چنگال دستمال سفره را مهار می کنیم تا حالت ایستا داشته باشد.