در این پست دو مدل، دستمال سفره گذاشته ام که جدا یا با هم کاربرد دارد. فقط اگر خواستید ادغام کنید، برای هر دو بشقاب یک ست بگذارید، چون در واقع دو دستمال است.