برای درست کردن این شکل دستمال سفره را برعکس تا کرده مانندتصویر، لایه ها را رول تا روی هم قرار گیرند و از هر دو طرف به زیر تا می کنیم.