قلبسلام به همگی. بنده به شدت درگیر اسباب کشی هستم.به امید حق  بعد ماه مبارک برمی گردم.