دستمال سفره ی ساده

این دستمال فقط از چند تای متوالی به شکل مثلث درست می شود سپس به شکل ایستاده در بشقاب قرار می گیرد.

در مواقعی که فرصت برای تهیه ی دستمال سفره نیست، لیوان ها می توانند جای خوبی برای قاشق و چنگال باشند.