سلام. از اول پاییز عکس بچه ها رو نگذاشته بودم امروز چند تا می گذارم. از 19 دی امتحانات ترم امیرحسین شروع میشه و اول بهمن تموم میشه. این روزها طرح جابربن حیان حسابی ما رو درگیر کرده. سیزدهم هم عمل سنگ صفرای مادر عزیزم انجام شد.  امیرحسین همچنان بدغذاست و یکی از کل کل های من و پسری همینه . این هم عکس های دو گل زندگیم