آش شیره:بلغور گندم یک پیمانه و نیم پیمانه برنج آشی (نیم دان) را با هم شسته و از شب قبل خیس می گذاریم. با همان آبش +عدس را خوب پخته تا کم آب شود بعد + نمک+کره+شیره انگور+دارچین+ شیر که جدا گرم کرده و اضافه می کنیم(سرد باشد می برد.) آش که جا افتاد٬خاموش می کنیم.

₪ بدون شیرهم می توان این آش را تهیه دید.