با سلام، عکس هایی از بچه ها :
نقاشی از امیرحسین عزیزم

امیرکیای خاله