امیرکیا 

چارت دندان امیرحسین. اگه شبی مسواک نزد ضربدر می خوره یعنی دیگه دندون خوشحال نیست.