این یک نشانه ی کتاب ساده است که با برگ های کتاب ،داخلش پر شده و فیکس می شود. امیدوارم تصاویر گویا باشند.