این آقای خواب آلود که لباس ورزش پوشیده، همین زنگ اولی ورزش داره.

فرنیا از باب اسفنجی می ترسید به خاطر همین با فاصله عکس گرفته

بارش برف ادامه داشت ولی فرنیا خانم صبر نداشت ما هم برف رو خونه اوردیم که برف بازی کنند و سرما نخورند.

این هم پسر عشق بن تن 

بچه ها و پسرخالشون


جایزه ی امیرحسین در مسابقات جابربن حیان پارسال، که تو اداره مونده بود.

جایزه ی امیر حسین تو مسابقه ای که پلیس به صورت تستی در مدرسشون اجرا کرد.

اولین لوح نویسی فرنیا به کمک نقطه چین

دختردایی بچه ها