امیرحسین علاقه ی زیادی به نقاشی داره البته بیشتر با سوژه ی کارتونی. به برچسب ها،عروسک ها و... نگاه میکنه و میکشه . اگر چه دوست دارم متنوع تر عمل کنه ولی برای اینکه اشتیاقش کم نشه و خوب دیدن رو تمرین کنه فعلاً به همین قانعم.