5 اردیبهشت 93/ حمام قجر  :در خیابان عبید زاکانی کنار بازارچه و مسجد آقا کبیر . 1057 ﻫ.ق در زمان صفویه  ، قدیمی ترین حمام قزوین که بعد مرمت موزه مردم شناسی شده است.