5 اردیبهشت93 / باغ پرندگان الوند که البته غیر از پرنده یک میمون و یک خرس هم بود.