5 خرداد   پل خواجو و سی وسه پل  اصفهان / یادگار صفویه پل خواجو شرق پل سی وسه پل قرار گرفته است.


 

تصویر بالا مربوط به پل خواجو و پایینی سی و سه پل است.

مسیر بین دو پل