6 خرداد 93  باغ پرندگان اصفهان / این باغ در قسمت غرب زاینده رود است.