سلام. همگی خوش باشید . امیرحسین عزیزم به کلاس چهارم خواهد رفت و ما هر روز غیر از جمعه ها دو صفحه از کتاب ریاضی رو کار می کنیم . کلاس شطرنجش رو هم میره و متوسطه ی ترم چهار رو میگذرونه . ترم تابستون ی زبانش هم به زودی شروع می شه و این ترم دوره ی پاکت تموم میشه .  چون با هیجان زیادی فوتبال نگاه میکنه ،دیشب تو پارک بهش گفتم پسرم اگه ایران به آرژانتین باخت ناراحت نشی چون آرژانتین تیم قدریه. چون خیلی تعصبیه گفتم دپرس نشه . به من گفت اگه خوب ببازیم اشکالی نداره .من و خالش هم به هم نگاه کردیم و خندیدیم به اینکه پسرم بزرگ شده و تحلیش از مسائل بالاتر رفته.

فرنیا خانمی مشغول ریخت و پاشه ،هر چی بهش میگم وسایلت رو بیرون از اتاقت نیار و همه جا رو مزین نکن ، آب در هاون کوبیدنه . خودم میگم و خودم می شنوم ، امیدوارم یکی دو سال که بگذره این عادتش هم ترک بشه .بالاخره آدمیزاد به امید زندست. 


پسر خاله ی نمکی