6 خرداد 93 / چهلستون یادگار صفویه


نمای موزه ی تاریخ طبیعی که کنار چهلستون است و یادگار تیموریست. متاسفانه تعطیل بود.

قرآنی که به خط کوفی و ممهور به مهر امام حسن(ع) بود.