6خرداد 93  موزه هنرهای معاصر اصفهان  که در این زمان نقاشی هایی به سبک جدید از پرندگان، به نمایش گذاشته بود.