6 خرداد 93 /  میدان مستطیل شکل نقش جهان اصفهان که در چهار سوی آن مسجد شاه عباس،مسجد شیخ لطف ا...،   کاخ عالی قاپو  و سردر بازار قیصریه  از شاهکارهای معماری در عصر صفویه است. در پست های آتی عکس هایی از داخل این اماکن  خواهم گذاشت.