7 خرداد 93 / مسجد شیخ لطف ا...  در ضلع شرقی نقش جهان و روبروی عالی قاپو قرار دارد. شیخ از علمای لبنان بود که شاه عباس او را به ایران آورد و این محل را برای تدریس علوم دینی برای او ساخت.