7 خرداد 93 هشت بهشت اصفهان / کاخی هشت ضلعی از دوران صفویه