8 مرداد 93- هگمتانه ی همدان یادگار مادها

موزه هگمتانه

کلیسایی در محوطه مربوط به دوره ی صفویه