سلام به مهر و کتاب و قلم ،  پسر نازنینم کلاس چهارمی شدنت مبارک. امیدوارم نه تنها در درس که در همه ی ابعاد زندگی موفق باشی و بدرخشی .  بهترین آرزوهای مادرانه، بدرقه ی راهت عزیزدلم.