حدود یک ماه دیگه امتحانات شروع میشه. بد نیست کم کم دوره رو شروع کنیم. سوال های فصل سوم علوم رو که برای امیرحسین طرح کرده بودم،می گذارم.