ستاره ی قطبی:چنین به نظر می رسه ،آسمان در طول 24 ساعت یک دور به دور ستاره قطبی می گرده و این به خاطر موقعیت ستاره قطبی و گردش زمین به حول محورشه. تو شکل کاملا پیداست. به غیر از ستاره ی قطبی  بقیه ی صور از نظر ناظر زمینی در طول سال  تغییر می کنند یعنی به نظر بالاتر یا پایین تر میان. در گذشته برای پیدا کردن مسیر شناسایی این ستاره خیلی مهم بوده.برای دونستن موقعیت این ستاره در آسمان به شکل پست قبلی نجوم توجه کنید.

 صورت  فلکی گاو  و خوشه پروین : شانه های گاو رو خوشه ی پروین تشکیل می ده که شامل 7 ستاره ی متراکم است.سر خوشه به طرف مغرب و دمش  به طرف مشرقه. خوشه ی پروین، قبل از غروب خورشید طلوع می کنه و بهترین را ه پیدا کردن گاو هست.

این شکل هم حدودیه که با پنت با نگاه به شکل اصلیش کشیدم.

البته به نظر من، که هیچی از عالم بالای سرم نمی دونم،صور فکی اونقدرها هم به اسمشون شبیه نیستند. اگه به من می گفتند برای این صورت فلکی اسم بگذار،اسمش رو می گذاشتم، تیر کمون . مثل ملاقه برای دب اکبر که نوشته بودم.(خوبه که از من نظر نخواستند)

صلیب جنوبی: از تمام صور فلکی کوچکتر هست. ولی در فضای روشن نیمکره ی جنوبی و از قطب جنوب یافتنش آسان است. پس ظاهرا ما از ایران نمی تونیم ببینیم. البته من این طور برداشت کردم.