این پاکت نامه که دو جا داره فقط با یک برگ کاغذ کادو درست می شه. توضیحات رو ضمیمه ی شکل ها کردم. البته چون کاغذ کادو براق بود کمی عکس ها رفلکس کرده.