پایان ۶ماهگی:۹ک وزن .۶۹س قدت بود.   Δغذاهای کمکیت در حد آشنایی شروع شد.هفته اول فرنی با ۲ ق م ورقیق شروع روز بعد بیشتر :برای نصف لیوان شیر ۱ق م آرد برنج و ۱ق چ شکر هفته بعد حریره بادام و سرلاک برنج هم اضافه

Δبعد غذا آب جوشیده سرد    Δبا مو سیقی تند نانای می کردی   Δبازی دالی رو دوست داشتی  Δبا کمک مینشستی