فکر می کنم شکل ها به اندازه ی کافی گویاست. در ضمن می تواند با کاغذ رنگی کاردستی بچه ها شود.