یک ماهگی

کوچولوی نازنین موقع تولد ۳کیلو و ۵۰ گرم بودی و۵۱ سانت قدت بود.

امیر حسین من در یک ماهگی:Δ لبخند می زدی Δبا صدای ناگهانی از خواب بیدار میشدی Δصداهایی از خودت در می اوردی Δچنگ میزدی Δپستانک و شیشه شیرو قبول میکردی

ما باید مرتب به تو پودر می زدیم به پشت گوشها.زیر گردن.آرنج.زیر بغل.کشاله ها.

/ 0 نظر / 8 بازدید