دو ماهگی

مامانی آخر دو ماهگی ۵کیلو و ۳۵۰گرم بودی و۵۶ سانت قدت بود

Δبه تابلوها و چیزهای روی دیوار خیلی توجه میکردی Δشادی و جیغ کشیدن داشتی Δوقت گرسنکی دستاتو می لیسیدی Δبه شکل اجازه دستاتو در میاوردی

پایان سه ماهگی:۶ک و ۶۰۰ گ و۶۰س قدت بود.

Δدقت از اشیاء به آدمها انتقالΔخنده های با معنی   Δوقتی وارونه خوابیدی سرت رو قائم نگه می داشتی  Δاز آیینه خوشت می اومد  Δاز دیدن چرخونک بالای سرت حسابی کیفور میشدی   Δمتو کلو پرامید برای بالا آوردن شیر هر ۸ ساعت میخوردی ودایمتیکون ۵قطره هر ۸ ساعت برای کولیک

/ 0 نظر / 10 بازدید