4 ماهگی و 5 ماهگی

فرشته کوچولوی من   در پایان ۴ ماهگی:۷ک و۵۵۰ گ و۶۳ س قدت بود   Δموهات می ریخت    Δانگشتاتو می مکیدی    Δبه طرف صدا بر میگشتی       Δبا صداهایی حالت حرف زدن می گرفتی     Δجغجغه رو میفهمیدی و به طرف اون بر می گشتی      Δبا گلهای بالش بازی می کردی       Δتف پف می کردی    Δلحاف رو کنار می زدی       

در پایان ۵ ماهگی:۸ک و۴۰۰ گ و۶۶س قدت بود   Δبا دیدن غریبه ها نگران می شدی     Δموقع خوابیدن آواز می خوندی      Δاشیاء رو در دست می گرفتی    Δهمه چیز رو به طرف دهان می بردی   Δسرت رو صاف نگه می داشتی    Δکاغذ رو مچاله می کردی            باباومامان هم کلی می خندیدند

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید