نکاتی از بچه داری

نکات مامانی:Δبرای رفع تشنگی مامان نباید آب سرد بخوره و۴۰ روز بعد زایمان نباید شیر بخوره و همین طور چیزهای نفاخ  Δشیر اضافی با شیر دوش گرفته بشه وگرنه توده عفونی میشه                                      Δروز ۴ بهتره بچه رو دکتر برد بویژه برای زردی                 Δنباید بچه دمر بخوابه              Δنباید زیاد گرم کرد                 یک سی سی میشه ۲۶ قطره                     Δناف بچه تا وقت افتادن نباید آب بخوره و بعدش روزی ۳ بار الکل زد (روز ۷ افتاد)               Δاز کالاندولا به جای پودر گاهی استفاده            Δبعد شیر ۱۰ دقیقه دمر تا آروق بزند                                       

/ 0 نظر / 11 بازدید